Algemene Voorwaarden

Weeflap
Algemene voorwaarden

1 Aanmelden
Om een cursus of workshop te volgen, meld je je aan via weeflap@gmail.com. Van je aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging. Vervolgens worden alle aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Het deelnemen aan de activiteit is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Je kunt beginnen met de cursus of workshop nadat je een bericht van plaatsing hebt ontvangen (zie punt 2 ‘Plaatsing’).
Een workshop duurt twee avonden, een cursus bestaat uit vijf of 10 avonden, eens in de drie weken. Een schriftelijke cursus duurt een jaar. De schriftelijke cursus wordt zonder opzegging verlengd met 1 jaar.

2 Plaatsing
Na ontvangst van je aanmelding krijg je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor de start van de cursus of workshop een bericht van plaatsing. Voor activiteiten die starten in september 2015: als je aanmelding uiterlijk 4 juli 2015 in mijn bezit is, ontvang je in ieder geval vóór de zomervakantie bericht. Als er niet direct plaats is in de door jou gewenste cursus of workshop (hij is vol, wordt uitgesteld of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijg je daar uiteraard ook bericht van. Ik informeer je dan ook over een alternatief.

3 Lestijd en uitval van lessen
Het kan voorkomen dat de les door ziekte of andere omstandigheden niet doorgaat. Dan wordt de vervallen les op een andere datum ingehaald. Als je mobiele nummer bekend is, word je per sms geïnformeerd over uitval van de les. Zo niet, zal ik proberen je te bereiken via een ander bij ons bekend nummer of adres.

4 Prijzen
Wijziging van lesgeld kan worden doorgevoerd met ingang van een nieuw (school)jaar en geldt voor nieuwe en bestaande cursisten.

5 Gebruik van de weefgetouwen
De huur van een weefgetouw is inbegrepen bij het lesgeld van de workshops, beginnerscursus en de gevorderden cursus. Worden de weefgetouwen tijdens de cursussen mee naar huis genomen, dan bedraagt de borg € 50,-. Voor het verliezen van een houten pen wordt € 10,- in rekening gebracht. Raakt een weefgetouw beschadigd als het mee naar huis genomen wordt, dan wordt het op kosten van de gebruiker gerepareerd. Het weefgetouw dient de laatste les weer ingeleverd te worden. Gebeurt dit niet dan wordt €15,- huur per maand in rekening gebracht.
Een getouw is ook te huur voor € 15,- per maand.

6 Betaling
De betaling van de workshops gaat in één keer, de cursus kan in overleg in termijnen betaald worden.
Door aanmelding voor een cursus of workshop ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld. Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

7 Zoetermeerpas
Heb je een ZoetermeerPas? Dan kun je betalen met voordeelcheque 3 (t.w.v. € 60,-), cheque 4 (t.w.v. € 60,-), cheque 5 (t.w.v. € 46,-) en jongerencheque (t.w.v. € 50,-). De voor dat jaar geldende voordeelcheque(s) moet je samen met een kopie van de pas vóór aanvang van de activiteit inleveren, uiterlijk 1 december. Je mag meerdere cheques voor één activiteit inleveren. Als de kosten van de activiteit lager zijn dan de waarde van de cheque(s) dan vervalt het resterende bedrag.

8 Annulering en opzegging
Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de activiteit. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken blijft je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

9 Privacy
Je gegevens worden vastgelegd in mijn administratie. Die gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je activiteit, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden). Wat betreft het gebruik van digitale media neem ik de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod.

10 Activiteiten op het CKC
Het kan voorkomen dat in opdracht van het CKC beeld- en geluidsopnamen van een activiteit worden gemaakt. Je mag altijd – zonder opgaaf van redenen – je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren. Leerlingen die meewerken aan een presentatie en bezoekers van openbare evenementen zoals presentaties, gaan akkoord met beeld- en geluidsopnamen door of in opdracht van het CKC. Het CKC mag deze opnamen gebruiken in publicaties van of namens het CKC, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn.

11 Aansprakelijkheid
Weeflap is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of verlies van eigendommen van leerlingen.